Podpora digit. trans. vzdelávania > Výučbové softvéry

Cenník je platný od 22.11.2023
         
1. 17500179A - Digitálna učebnica Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS

Učebnica v tlačenej verzii obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Zakúpením Školskej licencie PLUS škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Fyzika – Základný kurz pre SOŠ a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice - digitálne licencie pre UČITEĽOV aj ŽIAKOV.

Podľa vzdelávacieho štandardu si žiaci na aktivitách budú osvojovať vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Množstvo návodov na praktické cvičenia obsiahnutých v publikácii umožňuje prípravu študentov na pokusy, merania a experimenty. A to vo forme pracovných (záznamových) listov s racionálnym využitím času na cvičeniach, maximálne venovanému požadovanej praktickej činnosti žiakov a s minimalizovaním ich domácej prípravy.

Obsah:

 • Mechanika
  Fyzikálne veličiny a ich jednotky, Sila ako vektorová fyzikálna veličina, Skladanie síl, Rozklad sily, Trenie, Základné kinematické pojmy, Rovnomerný priamočiary pohyb, Zákon zotrvačnosti, Zrýchlenie, Rovnomerne zrýchlený pohyb, Zákon sily, Zákon akcie a reakcie, Hybnosť telesa, Zákon zachovania hybnosti
 • Energia okolo nás
  Mechanická práca, Výkon, Energia a jej formy, Kinetická energia, Potenciálna energia, Vnútorná energia telesa, Teplo, Premeny mechanickej energie, Racionálne s energiou
 • Elektromagnetické žiarenie a fyzika mikrosveta
  Svetlo ako elektromagnetické žiarenie, Ultrafialové žiarenie v prírode a v technike, Infračervené žiarenie v prírode a v technike, Röntgenové žiarenie, Rádioaktívne žiarenie, Vlastnosti žiarenia a využitie rádionuklidov

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. - ocenený pedagóg a autor učebníc fyziky Európskou fyzikálnou spoločnosťou za celoživotné dielo v roku 2017.

1 476,47 € Pridať
2. 17500184A - Sila a pohyb - AKTIVITY v pracovných listoch Fyzika pre GaSOŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA.

ZOZNAM AKTIVÍT – PRACOVNÝCH LISTOV

01 Výpočtové úlohy na skladanie vektorov - pracovný list
02 Stanovenie výsledku opakovaného merania dĺžky - pracovný list
03a Určenie tuhosti pružiny - pracovný list
03b Určenie tuhosti pružiny (applet) - pracovný list
04 Skladanie síl v experimente - pracovný list
05 Experimentálne overenie vzťahu medzi sklonom naklonenej roviny a veľkosťou pohybovej zložky tiažovej sily - pracovný list
06 Určenie rýchlosti rovnomerného pohybu - pracovný list
07 Rovnomerný pohyb v animovaných grafoch - pracovný list
08 Zotrvačnosť vo fľaši s vodou - pracovný list
09 Skúmame trenia na naklonenej rovine - pracovný list
10 Určenie tvarového koeficientu odporu - pracovný list
11 Rovnomerne zrýchlený pohyb v animovaných grafoch - pracovný list
12 Určenie zrýchlenia pohybu guľôčky na naklonenej rovine - pracovný list
13 Overenie súvislosti medzi pôsobiacou silou a zrýchlením - pracovný list
14 Prečo sa kváder zastaví - pracovný list
15a Meranie tiažového zrýchlenia z voľného pádu lopty na stolný futbal - pracovný list
15b Meranie tiažového zrýchlenia z voľného pádu squashovej lopty - pracovný list
16 Analýza pádu telesa vo vzduchu - pracovný list
17 Zákon zachovania hybnosti (Newtonove kyvadlo) - pracovný list
18 Overenie zákona zachovania hybnosti (applet) - pracovný list
19 Experimentálne určenie polohy ťažiska - pracovný list
20 Overenie momentovej vety - pracovný list
21 Momentová veta - riešenie úloh - pracovný list
22 Skúmame premeny energie pri odraze loptičiek - pracovný list
23 Skúmame premeny energie pri odraze squashových loptičiek - pracovný list
24 Skúmame premeny energie pri kmitaní kyvadla - pracovný list
25 Skúmame premeny energie pri kmitaní kyvadla (model) – pracovný list
26 Energia bowlingových gúľ - pracovný list
27 Energia pružného telesa - pracovný list

548,62 € Pridať
3. 17500186A - EM žiarenie a častice mikrosveta - AKTIVITY v pracovných listoch GaSOŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA.

ZOZNAM AKTIVÍT – PRACOVNÝCH LISTOV

01 Prechod svetelného lúča cez sklenený kváder - pracovný list
02a Overenie zákona odrazu svetla - pracovný list
02b Overenie zákona odrazu svetla (applet) - pracovný list
03 Určenie indexu lomu (lom svetla ku kolmici) - pracovný list
04 Určenie indexu lomu (lom svetla od kolmice) - pracovný list
05 Overenie zákona lomu (lom svetla ku kolmici - applet) - pracovný list
06 Overenie zákona lomu (lom svetla od kolmice - applet) - pracovný list
07 Lom svetla a prekvapivý zrakový vnem - pracovný list
08 Overenie závislosti indexu lomu prostredia od vlnovej dĺžky svetla (applet) - pracovný list
09 Sklenená guľa a dúha, rozklad slnečného svetla na kvapke - pracovný list
10 Konštrukcia obrazu vytvoreného guľovým zrkadlom - pracovný list
11 Určenie ohniskovej vzdialenosti guľového zrkadla - pracovný list
12 Overenie platnosti zobrazovacej rovnice dutého guľového zrkadla (applet) - pracovný list
13 Konštrukcia obrazu vytvoreného šošovkou - pracovný list
14 Určenie ohniskovej vzdialenosti spojky - pracovný list
15 Overenie platnosti zobrazovacej rovnice spojky (applet) - pracovný list
16 Určenie zväčšenia lupy - pracovný list
17 Aká veľká je slepá škvrna - pracovný list
18 Akomodácia oka a korekcia očných chýb (applet) - pracovný list
19 Mikroskop (applet) - pracovný list
20 Kvantovanie energie v mikrosvete - pracovný list
21 Čiarové spektrum atómu vodíka (applet) - pracovný list
22 Rozpad rádionuklidov - pracovný list
23 Rozpadové rady - pracovný list

504,30 € Pridať
4. 17500188A - Vlastnosti kvapalín a plynov - AKTIVITY v pracovných listoch pre GaSOŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA.

ZOZNAM AKTIVÍT – PRACOVNÝCH LISTOV

01 Meranie hydrostatického tlaku (applet)
02 Určenie hustoty kvapaliny pomocou spojených nádob
03 Meranie tlaku vzduchu v nafúkanom balóne
04 Overenie závislosti veľkosti vztlakovej sily od objemu telesa a hustoty kvapaliny
05 Určenie hustoty kvapaliny s využitím Archimedovho zákona
06 Prúdenie kvapaliny
07 Pohyby molekúl a jeho zmeny (applet)
08 Približné určenie priemeru molekuly kyseliny olejovej
09 Množstvo látky a látkové množstvo (riešenie úloh)
10 Zmena vnútornej energie a teplo (riešenie úloh)
11 Zmiešavanie teplej a studenej vody-príprava kúpeľa
12 Ochladzovanie kvapaliny ľadom
13 Solíme vodu a ľad
14 Určenie povrchového napätia kvapaliny
15 Hmla vo fľaši
16 Praskanie mydlových bublín
17 Ochladzovanie odparovaním
18 Určenie závislosti tlaku plynu od jeho objemu pri konštantnej teplote
19 Určenie závislosti tlaku plynu od jeho objemu pri konštantnej teplote (applet)
20 Určenie závislosti tlaku plynu od jeho teploty pri konštantnom objeme
21 Určenie závislosti tlaku plynu od jeho teploty pri konštantnom objeme (applet)
22 Od merania tlaku a teploty k absolútnej nule

500,46 € Pridať
5. 17500190A - Elektrina - AKTIVITY v pracovných listoch Fyzika pre gymnáziá a SOŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA.

ZOZNAM AKTIVÍT – PRACOVNÝCH LISTOV

01 Vzájomné elektrostatické silové pôsobenie 02 Elektrický náboj - riešenie úloh 03 Elektrostatický zvonček 04 Overenie Coulombovho zákona - applet 04a Meranie elektrického prúdu - applet 04b Meranie elektrického prúdu 05a Meranie elektrického napätia - applet 05b Meranie elektrického napätia 06 Zapájanie rezistorov 07a Ohmov zákon pre časť elektrického obvodu - riešenie úloh 07b Overenie Ohmovho zákona pre časť elektrického obvodu - applet 07c Overenie Ohmovho zákona pre časť elektrického obvodu 08a Overenie vplyvu zaraďovania rezistorov na elektrický prúd v obvode - applet 08b Overenie vplyvu zaraďovania rezistorov na elektrický prúd v obvode 09a Ohmov zákon uzavretý elektrický obvod - riešenie úloh 09b Overenie Ohmovho zákona pre uzavretý elektrický obvod - applet 09c Overenie Ohmovho zákona pre uzavretý elektrický obvod 010 Účinnosť premeny energie v elektrickom obvode 011 Vlastné zdroje elektrického napätia 012 Kalibrácia odporového teplomera 013 Voltampérová charakteristika polovodičovej diódy
497,02 € Pridať
6. 17500192A - Magnetizmus - AKTIVITY v pracovných listoch Fyzika pre gymnáziá a SOŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA.
ZOZNAM AKTIVÍT – PRACOVNÝCH LISTOV : 01 Magnetické pole permanentného magnetu 02 Dôkazy existencie magnetického poľa vodiča s prúdom 03 Pôsobenie magnetického poľa na vodič s prúdom - riešenie úloh 04 Vzájomné pôsobenie vodičov s prúdom - riešenie úloh 05a Pôsobenie magnetického poľa na časticu s nábojom - applet 05b Pôsobenie magnetického poľa na časticu s nábojom - riešenie úloh 06 Najjednoduchší elektromotor 07a Overenie javu elektromagnetická indukcia 07b Overenie javu elektromagnetická indukcia - applet 07c Overenie účinkov magnetického poľa indukovaného prúdu 07d Overenie javu elektromagnetická indukcia - riešenie úloh 08 Striedavé napätie - riešenie úloh 09 Trojfázový alternátor 010 Elektrický odpor či rezistancia - applet 011a Transformátor - riešenie úloh 011b Určenie transformačného pomeru transformátora 012a Vodná elektráreň 012b Tepelná elektráreň 012c Jadrová elektráreň
470,05 € Pridať
7. 17500194A - Periodické deje - AKTIVITY v pracovných listoch Fyzika pre GaSOŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA.
ZOZNAM AKTIVÍT – PRACOVNÝCH LISTOV 01a Určenie doby kmitu a frekvencie kmitania oscilátora 01b Určenie doby kmitu a frekvencie kmitania oscilátora - applet 02a Konštrukcia časového diagramu kmitavého pohybu 02b Okamžitá výchylka kmitavého pohybu - riešenie úloh 03 Určenie amplitúdy rýchlosti pohybu oscilátora 04a Overenie vzťahu pre periódu vlastných kmitov pružinového oscilátora 04b Určenie zotrvačnej hmotnosti telesa pružinovým oscilátorom 05a Premeny energie pri kmitavom pohybe 05b Premeny energie pri kmitavom pohybe - riešenie úloh 06a Skúmame vlastnosti kyvadla 06b Skúmame vlastnosti kyvadla - applet 07 Rezonancia 08 Určenie rýchlosti vlnenia v pružine 09 Interferencia vlnenia - applet 010 Určenie rýchlosti vlnenia v pružine (stojaté mechanické vlnenie) 011a Meranie frekvencie tónu ladičky 011b Meranie frekvencie tónu hudobného nástroja 011c Meranie rýchlosti zvuku metódou ozveny 012 Doppplerov jav
471,52 € Pridať
8. 17500199A - ENERGIA PRE ŽIVOT – ZBIERKA AKTIVÍT Z ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY PRE SŠ. ŠKOLSKÁ LICENCIA.

ZOZNAM AKTIVÍT – PRACOVNÝCH LISTOV :

1. NEPOHODLNÁ PRAVDA
2. KLIMATICKÉ ZMENY
3. SKLENÍKOVÉ PLYNY
4. MOJA UHLÍKOVÁ STOPA
5. UHLÍKOVÁ STOPA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
6. EMISIE NÁŠHO OSOBNÉHO AUTOMOBILU
7. AKO SA V NICH VYZNAŤ ?
8. ANALÝZA KVALITY OVZDUŠIA
9. MERANIE VÝKONU
10. KOĽKO PRÁCE JE JEDNA KILOWATTHODINA ?
11. NAŠA VARNÁ KANVICA
12. ENERGIA V POTRAVINÁCH
13. ENERGETICKÉ NÁPOJE – KRÍDLA ALEBO PASCA ?
14. UHLIE AKO NEOBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE
15. ZDROJE ENERGIE V PRÍRODE
16. BIOPLYNOVÁ STANICA

17. ČO VIEŠ O OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOCH ENERGIE ? 18. PLASTY – ÁNO ČI NIE ?
367,04 € Pridať
9. 17500011A - Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ alebo SŠ - školská licencia UČITEĽSKÁ
Pre UČITEĽOV fyziky. Škola dostane toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole učiteľov fyziky. Licencie sa aktivujú cez internet na muf.skola.sk a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača. Licenčné kódy budú zasielané na školu e-mailom. Možnosť výberu medzi licenciou pre stredné školy alebo pre základné školy.
316,37 € Pridať
10. 17500012A - Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ a SŠ - školská licencia UČITEĽSKÁ PLUS
Pre UČITEĽOV fyziky. Škola dostane toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole učiteľov fyziky. Licencie sa aktivujú cez internet na muf.skola.sk a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača. Licenčné kódy budú zasielané na školu e-mailom. Pri kúpe tohto balíčka dostanete licenciu výučbového programu fyziky pre základné školy a zároveň aj pre stredné školy.
498,49 € Pridať
11. 17500013A - Digitálna učebnica Fyziky - ZŠ a SŠ - školská licencia KOMPLET SŠ
Pre UČITEĽOV i ŠTUDENTOV. Škola dostane toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole žiakov a učiteľov fyziky plus 10% rezervu pre prípad zmeny HW, pretože licencie sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača a aktivujú sa cez internet na muf.skola.sk. Licenčné kódy budú zasielané na školu e-mailom.
989,89 € Pridať
12. 17500139A - Digitálna učebnica Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, ŠKOLSKÁ LICENCIA

Učebnica v tlačenej verzii obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Fyzika – Základný kurz pre SOŠ a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice (digitálne licencie len pre UČITEĽOV). Škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.

Podľa vzdelávacieho štandardu si žiaci na aktivitách budú osvojovať vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Množstvo návodov na praktické cvičenia obsiahnutých v publikácii umožňuje prípravu študentov na pokusy, merania a experimenty. A to vo forme pracovných (záznamových) listov s racionálnym využitím času na cvičeniach, maximálne venovanému požadovanej praktickej činnosti žiakov a s minimalizovaním ich domácej prípravy.

Obsah:

 • Mechanika
  Fyzikálne veličiny a ich jednotky, Sila ako vektorová fyzikálna veličina, Skladanie síl, Rozklad sily, Trenie, Základné kinematické pojmy, Rovnomerný priamočiary pohyb, Zákon zotrvačnosti, Zrýchlenie, Rovnomerne zrýchlený pohyb, Zákon sily, Zákon akcie a reakcie, Hybnosť telesa, Zákon zachovania hybnosti
 • Energia okolo nás
  Mechanická práca, Výkon, Energia a jej formy, Kinetická energia, Potenciálna energia, Vnútorná energia telesa, Teplo, Premeny mechanickej energie, Racionálne s energiou
 • Elektromagnetické žiarenie a fyzika mikrosveta
  Svetlo ako elektromagnetické žiarenie, Ultrafialové žiarenie v prírode a v technike, Infračervené žiarenie v prírode a v technike, Röntgenové žiarenie, Rádioaktívne žiarenie, Vlastnosti žiarenia a využitie rádionuklidov

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. - ocenený pedagóg a autor učebníc fyziky Európskou fyzikálnou spoločnosťou za celoživotné dielo v roku 2017.

734,32 € Pridať
13. 17500143A - Balík digitálnych učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ: ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 6ks tlačených učebníc fyziky Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje, EM žiarenie a častice mikrosveta v tlačenom prevedení a učebnicu s praktickými cvičeniami v digitálnej forme. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
1 520,09 € Pridať
14. 17500144A - Digitálna učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Sila a pohyb ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Sila a pohyb a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
303,43 € Pridať
15. 17500145A - Digitálna učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ Vlastnosti kvapalín a plynov ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Vlastnosti kvapalín a plynov a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
308,48 € Pridať
16. 17500146A - Digitálna učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Elektrina ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Elektrina a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
246,94 € Pridať
17. 17500147A - Digitálna učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Magnetizmus ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Magnetizmus a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
247,25 € Pridať
18. 17500148A - Digitálna učebnica fyziky pre gymnáziá a SOŠ: Periodické deje ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Periodické deje a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
249,43 € Pridať
19. 17500149A - Digitálna učebnica fyziky pre gymnáziá: EM žiarenie a častice mikrosveta ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice. Zakúpením ŠKOLSKEJ LICENCIE škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
310,37 € Pridať
20. 17500150A - Digitálna učebnica Testy - Fyzika pre gymnáziá a SOŠ: ŠKOLSKÁ LICENCIA
Zakúpením školskej licencie škola dostane 1 ks tlačených testov: Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje a Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice. Škola získa právo šíriť učebnicu medzi žiakov školy v tlačenej (nie digitálnej) forme.
1 123,25 € Pridať
21. 17500154A - Balík digitálnych učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS
Balík digitálnych učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS. Škola získa prístup k digitálnemu obsahu balíka, súčasťou je aj 6 ks tlačených učebníc fyziky: Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje, EM žiarenie a častice mikrosveta. Trvalá licencia, určená pre žiakov a učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole ŽIAKOV a UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
3 324,10 € Pridať
22. 17500156A - Digitálna učebnica Experiment je zážitok ŠKOLSKÁ LICENCIA.
V tejto publikácii sme sa pokúsili opísať niekoľko experimentov tak, ako ich predvádzame žiakom. Ak hovoríme experiment, skrýva sa za ním vlastne súbor viacerých experimentov, ktoré sa seba nadväzujú a postupne potvrdzujú prezentovanú fyzikálnu teóriu. Zárukou udržania pozornosti a záujmu žiakov je nielen logická nadväznosť experimentov, ale aj majstrovstvo učiteľa v kladení otázok, v odpovediach na žiacke reakcie, herecký výkon učiteľa, jeho zanietenosť a pod. Dobre predvedený experiment je zážitok pre obe strany, žiaka i učiteľa. Trvalá licencia, určená pre učiteľov fyziky. Škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
74,66 € Pridať
23. 17500176A - Maturita z fyziky I. (Mechanika) digitálna ŠKOLSKÁ LICENCIA
Časť 1 Mechanika: Kinematika, Dynamika, Gravitačné pole, Práca a energia, Mechanika tuhého telesa, Mechanika kvapalín a plynov. Materiály obsahujú množstvo inšpiratívnych zadaní pre učiteľov fyziky, ktoré môžu využiť buď v upravenej alebo nezmenenej forme pri vytváraní maturitných zadaní z fyziky alebo pri svojej každodennej pedagogickej praxi. V jednotlivých tematických kapitolách učiva fyziky sú úlohy vo formách zadaní podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. Trvalá licencia, určená pre učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
85,10 € Pridať
24. 17500177A - Maturita z fyziky II (Fyzika molekúl, termodynamika, elektrina) digitálna ŠKOLSKÁ LICENCIA
Časť 2 Molekulová fyzika a termodynamika a Elektrina. Materiály obsahujú množstvo inšpiratívnych zadaní pre učiteľov fyziky, ktoré môžu využiť buď v upravenej alebo nezmenenej forme pri vytváraní maturitných zadaní z fyziky alebo pri svojej každodennej pedagogickej praxi. V jednotlivých tematických kapitolách učiva fyziky sú úlohy vo formách zadaní podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. Trvalá licencia, určená pre učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
87,26 € Pridať
25. 17500178A - Maturita z fyziky III (Magnety, kmitanie, vlnenie, mikrosvet) digitálna ŠKOLSKÁ LICENCIA
Časť 3 Magnetizmus. Mechanické kmitanie. Vlnenie. Fyzika mikrosveta. Materiály obsahujú množstvo inšpiratívnych zadaní pre učiteľov fyziky, ktoré môžu využiť buď v upravenej alebo nezmenenej forme pri vytváraní maturitných zadaní z fyziky alebo pri svojej každodennej pedagogickej praxi. V jednotlivých tematických kapitolách učiva fyziky sú úlohy vo formách zadaní podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. Trvalá licencia, určená pre učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
87,11 € Pridať
26. 17500180A - Maturita z fyziky I. digitálna ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS
Časť 1 Mechanika: Kinematika, Dynamika, Gravitačné pole, Práca a energia, Mechanika tuhého telesa, Mechanika kvapalín a plynov. Materiály obsahujú množstvo inšpiratívnych zadaní pre učiteľov fyziky, ktoré môžu využiť buď v upravenej alebo nezmenenej forme pri vytváraní maturitných zadaní z fyziky alebo pri svojej každodennej pedagogickej praxi. V jednotlivých tematických kapitolách učiva fyziky sú úlohy vo formách zadaní podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. Trvalá licencia, určená pre žiakov a učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole ŽIAKOV a UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
172,42 € Pridať
27. 17500181A - Maturita z fyziky II. digitálna ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS
Časť 2 Molekulová fyzika a termodynamika a Elektrina. Materiály obsahujú množstvo inšpiratívnych zadaní pre učiteľov fyziky, ktoré môžu využiť buď v upravenej alebo nezmenenej forme pri vytváraní maturitných zadaní z fyziky alebo pri svojej každodennej pedagogickej praxi. V jednotlivých tematických kapitolách učiva fyziky sú úlohy vo formách zadaní podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. Trvalá licencia, určená pre žiakov a učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole ŽIAKOV a UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
172,57 € Pridať
28. 17500182A - Maturita z fyziky III. digitálna ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS
Časť 3 Magnetizmus. Mechanické kmitanie. Vlnenie. Fyzika mikrosveta. Materiály obsahujú množstvo inšpiratívnych zadaní pre učiteľov fyziky, ktoré môžu využiť buď v upravenej alebo nezmenenej forme pri vytváraní maturitných zadaní z fyziky alebo pri svojej každodennej pedagogickej praxi. V jednotlivých tematických kapitolách učiva fyziky sú úlohy vo formách zadaní podľa Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. Trvalá licencia, určená pre žiakov a učiteľov fyziky - škola má nárok na toľko LICENČNÝCH KÓDOV, koľko je v škole ŽIAKOV a UČITEĽOV fyziky. Licencie sa doručujú na školu elektronicky. Aktivujú sa cez internet a sú viazané na konkrétnu hardvérovú konfiguráciu počítača.
172,76 € Pridať
29. 17500300A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Pomocou tohto výučbového interaktívneho programu sa môžu žiaci oboznámiť s funkciami ľudského tela a pochopiť fungovanie orgánov. 3D animácie pomáhajú učiteľom, aby učebnú látku prezentovali kreatívnym spôsobom a spestrili vyučovacie hodiny. Tento program je pomôckou aj pri ukážke takých procesov, ktoré sú bez prezentácie ťažko pochopiteľné (napr.: nervová sústava, obehová sústava a činnosť srdca). Tematické okruhy: Stavba ľudského tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie.
91,03 € Pridať
30. 17500301A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Stavba látok
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Stavba látok. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Tento výučbový softvér predstavuje svet atómov, ktorý nie je viditeľný ani voľným okom, ale ani mikroskopom. Rozoberá základ chémie, ktorý prezentujú vedomosti o stavbe atómu a o chemických väzbách vznikajúcich medzi atómami a stavbu molekúl. Pomocou animácií lepšie pochopíte udalosti, ktoré sa odohrávajú na úrovni molekúl (napr. vznik väzieb), veľký dôraz sa kladie na schopnosť atómov zlučovať sa. Zostava je vhodná aj na interaktívne spracovanie celých vyučovacích hodín. Tematické okruhy: Modely atómu , Stavba atómu, Stavba elektrónového obalu, Vznik elektrónového obalu atómu, Periodická sústava, Iónová väzba, Kovalentná väzba, Stavba molekúl , Kovová väzba. Učivo obsahuje: najdôležitejšie stručné informácie, nákresy, obrazy, modely potrebné k znázorneniu, animácie procesov na úrovni atómov a molekúl a interaktívne praktické úlohy.
92,81 € Pridať
31. 17500302A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Skupenstvá látok
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Chémia - Skupenstvá látok. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Softvér zahŕňa tematické okruhy: Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky (kryštalické mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové). Učivo obsahuje najdôležitejšie stručné informácie, nákresy, obrazy, modely potrebné k znázorneniu, animácie procesov na úrovni atómov a molekúl a interaktívne praktické úlohy.
93,26 € Pridať
32. 17500303A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Nemecký jazyk
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Nemecký jazyk. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Určené pre pre začiatočníkov a stredne pokročilých, môžete ho používať ako interaktívny doplnok pri výučbe. Obsahuje gramatiku, čítanie a písomné interaktívne cvičenia. Tematické okruhy: Persönliche Informationen, Familie, Zu Hause, Schule, Tägliche Routine, Freizeitaktivitäten, Essen und Trinken, Ferien, Urlaub, Kleidung, Gesundheit, Krankheiten. Obsahuje interaktívne praktické úlohy.
93,47 € Pridať
33. 17500304A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Softvér obsahuje spolu 41 geometrických konštrukcií. Zahŕňa najmä učebnú osnovu základných škôl, ale dá sa aplikovať aj v stredných školách. Priebeh konštrukcií sa dá zastaviť a znovu spustiť podľa vlastného želania. Geometrické konštrukcie: 1.1 - Prenášanie úsečiek, 1.2 - Os úsečky, 1.3 - Konštrukcia rovnobežky prechádzajúcej daným bodom pomocou kružidla a pravítka, 1.4 - Konštrukcia rovnobežky prechádzajúcej daným bodom pomocou trojuholníka a pravítka, 1.5 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej bodom ležiacim mimo priamku pomocou kružidla a pravítka, 1.6 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej bodom ležiacim mimo priamku pomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka, 1.7 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej daným bodom priamky pomocou kružidla a pravítka, 1.8 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej daným bodom priamky pomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka, 1.9 - Rozdelenie úsečky na päť rovnakých častí, 2.1 - Prenášanie uhlov, 2.2 - Os uhla, 2.3 - Konštrukcia 60-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 2.4 - Konštrukcia 30-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 2.5 - Konštrukcia 90-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 2.6 - Konštrukcia 90-stupňového uhla pomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka, 2.7 - Konštrukcia 45-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 2.8 - Konštrukcia 75-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 3.1 - Konštrukcia kružnice, keď je daný stred a polomer, 3.2 - Konštrukcia kružnice, ktorá prechádza tromi danými bodmi, 3.3 - Konštrukcia kružnice daného polomeru prechádzajúcej dvomi danými bodmi, 3.4 - Konštrukcia dotyčníc kružnice z daného bodu, 3.5 - Konštrukcia dotyčnice kružnice v danom bode, 3.6 - Konštrukcia kružnice vpísanej trojuholníku, 3.7 - Konštrukcia kružnice opísanej trojuholníku, 4.1 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho tri strany, 4.2 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a príslušný uhol, 4.3 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a výška na jednu z týchto strán, 4.4 - Konštrukcia trojuholníka, keď je daná jedna jeho strana a dva uhly k nej priľahlé, 4.5 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a uhol oproti dlhšej strane, 4.6 - Konštrukcia kružnice vpísanej trojuholníku, 4.7 - Konštrukcia kružnice opísanej trojuholníku, 4.8 - Konštrukcia rovnostranného (pravidelného) trojuholníka, 5.1 - Konštrukcia štvorca, keď je daná dľžka jeho strany, 5.2 - Konštrukcia štvorca, keď je daná dĺžka jeho uhlopriečky, 5.3 - Konštrukcia obdĺžnika,keď sú dané dĺžky jeho strán, 6.1 - Konštrukcia pravidelného šesťuholníka, keď je daná dĺžka jeho strany, 6.2 - Konštrukcia geometrického útvaru podľa osi súmernosti, 6.3 - Konštrukcia geometrického útvaru podľa stredu, 6.4 - Posunutie geometrického útvaru v danom smere a v danej vzdialenosti, 6.5 - Konštrukcia súčtu dvoch vektorov, 6.6 - Konštrukcia rozdielu dvoch vektorov.
93,30 € Pridať
34. 17500305A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Mechanika
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Mechanika. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Softvér spracúva tematický okruh pohybu. Pomáha lepšie pochopiť danú tematiku nielen žiakom základných škôl, ale aj žiakom prvých ročníkov stredných škôl. Pomocou animácií a úloh môžeme demonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania. Môžeme zhrnúť výsledky do tabuľky a z výsledkov meraní vyhotoviť grafy. Tematické okruhy: Rovnomerný priamočiary pohyb, Súradnicová sústava, Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb, Rovnomerný krúživý pohyb, Štruktúra pohybov, Oscilačný pohyb I., Oscilačný pohyb II. , Pohyb vĺn I., Pohyb vĺn II., Tepelný pohyb. Demonštrujeme vlastnosti pohybov pomocou interaktívnych modelov a môžeme interpretovať termodynamické javy pomocou modelu.
93,42 € Pridať
35. 17500306A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Optika
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Optika. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Pomáha lepšie pochopiť danú tematiku nielen žiakom základných škôl, ale aj žiakom prvých ročníkov stredných škôl. Pomocou animácií a úloh môžeme demonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania. Výsledky môžeme zapracovať do tabuľky a z vyhotoviť z nich grafy. Tematické okruhy: Vlastnosti svetla, odraz svetla, zrkadlo, refrakcia, obraz v zrkadle, disperzia-rozptyl, optické nástroje.
92,45 € Pridať
36. 17500330A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Zemepis - Vzdušný obal
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Zemepis - Vzdušný obal. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Softvér s jednoducho ovládateľnými animáciami je užitočnou pomôckou pre učiteľov, ktorí môžu obrazne ilustrovať učebnú látku a tak zvýšiť motiváciu žiakov. Interaktívna učebná látka spracúva tematický okruh: vplyv teplého a studeného frontu, vznik oblakov, zmeny počasia. Môžeme demonštrovať ako dopadajú slnečné lúče na povrch zeme, aký vplyv má otepľovanie ovzdušia na rastlinstvo a pod. Výučbový softvér s jednoducho ovládateľnými animáciami je užitočnou pomôckou pre učiteľov, ktorí môžu obrazne ilustrovať učebnú látku a tak zvýšiť motiváciu žiakov. Témy: Konvekčné vytváranie zrážok, Orografické (reliéfne) vytváranie zrážok, Frontálne vytváranie zrážok, Prúdenie vzduchu na Zemi I., Prúdenie vzduchu na Zemi II., Tropický monzún, Uhol dopadu slnečných lúčov I., Uhol dopadu slnečných lúčov II., Faktory ovplyvňujúce zohrievanie atmosféry - Činitele, Materiál zemského povrchu, Zohrievanie vzduchu, Štruktúra atmosféry, Skleníkový efekt, Bez skleníkového efektu, Monzún v miernom pásme - leto, Monzún v miernom pásme - zima.
92,51 € Pridať
37. 17500331A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Zemepis - Zemepis Afriky I. Typické krajiny I.
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Zemepis - Zemepis Afriky I. Typické krajiny I. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Softvér zahŕňa témy: štruktúra a povrch Afriky, podnebie Afriky, obyvateľstvo Afriky, hospodárstvo Afriky, púšte, oázy, oblasti dažďového pralesa, oblasti monzúnov, oblasti mediteránneho charakteru, oblasti tajgy.
92,48 € Pridať
38. 17500332A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Prvouka
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Prvouka. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Tento interaktívny softvér bol vyvinutý pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Pomocou hravých interaktívnych úloh sa môžu žiaci oboznámiť s domácimi a divými zvieratami, ako aj ich mláďatami. Taktiež môžu vysvetliť ich vývoj a ukázať aký je rozdiel medzi cicavcami a vtákmi. Prostredníctvom výčbového programu deti spoznávajú prírodu a získavajú nové užitočné poznatky. Témy: Domáce zvieratá, Zoskupovanie (cicavce - vtáky), Zvieratá a ich mláďatá, Časti tela, Vtáky, Ryby, Obojživelníky, Plazy, Porovnanie.
92,70 € Pridať
39. 17500333A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Algebra
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Algebra. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Tento interaktívny softvér bol vyvinutý pre žiakov základných škôl. Pomocou hravých interaktívnych úloh žiaci získajú nové užitočné poznatky z matematiky, ktoré sa dajú neskôr prakticky využiť napr. pri vyučovaní Informatiky či Polytechnickej výchovy. Témy: Algebraické výrazy na kalkulačke, Priradenie, Kódovanie a dekódovanie, Plošné priečne rezy telies, Zobrazenie.
93,37 € Pridať
40. 17500334A - iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Elektrina
iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Elektrina. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Tento interaktívny softvér bol vyvinutý pre žiakov základných škôl. Pomocou hravých interaktívnych úloh žiaci získajú nové užitočné poznatky z fyziky. Témy: 1. Úvod do Coulombovho zákona, 2. Elektrické pole, 3. Kondenzátor, 4. Ohmov zákon, 5. Obvod jednosmerného elektrického prúdu, 6. Magnetické pole, 7. Lorenzova sila, určenie elementárneho náboja, 8. Elektromagnetická indukcia, 9. Vzájomná indukcia, vlastná indukcia, 10. Výroba elektrickej energie.
91,44 € Pridať
41. 1F200002A - Výučbový softvér 3D interaktívnych modelov
Výučbový prezentačný softvér, určený pre výučbu na interaktívnej tabuli, ale aj pre domáce štúdium a online vzdelávanie na počítači, notebooku alebo tablete. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky a používateľské rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Prístup k interaktívnemu obsahu (min. 1200 3D interaktívnych modelov, min. 100 vzdelávacích videí, nástroje na kreslenie, animované úlohy) a vzdelávacím aplikáciám. Používateľská licencia na jedno zariadenie, ale umožňuje prihlásenie na rôznych platformách (počítač, interaktívna tabuľa, notebook, tablet alebo mobil).
539,59 € Pridať
42. 1K200001C - Hovoriace učebnice angličtiny pre 1. ročník
Učebnica (vrátane pera a pracovného zošita) pozostáva zo šiestich modulov, ktoré sú koncipované tematicky ako úvodný kurz anglického jazyka. Moduly zohľadňujú kognitívnu úroveň žiaka mladšieho školského veku. Učebnica obsahuje množstvo riekaniek a úloh. Počúvaním a opakovaním jazykových štruktúr umožňuje efektívne učenie sa vizuálnym, auditívnym aj kinestetickým spôsobom. Hovoriaca učebnica Click 1. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku ministerstva školstva. Témy: Colours, Numbers (1 – 10), My family, My toys, Animals, Clothes, Seasons, Sports, Food, Birthday, Holidays (Christmas, New Year, Easter) UPOZORNENIE: Kniha sa predáva bez hovoriaceho pera. Hovoriace pero Geniuso číta všetky hovoriace knihy s logom Geniuso, resp. IRS, takže si ho stačí kúpiť raz. Témy: Colours, Numbers (1 – 10), My family, My toys, Animals, Clothes, Seasons, Sports, Food, Birthday, Holidays (Christmas, New Year, Easter)
52,39 € Pridať
43. 1K200002C - Hovoriace učebnice angličtiny pre 2. ročník
Učebnica (vrátane pera a pracovného zošita) pozostáva zo šiestich modulov, zameraných na postupné rozširovanie tematickej slovnej zásoby a jazykových štruktúr. Po každých dvoch moduloch sú pre žiakov pripravené hravé aktivity, pri ktorých si žiaci zábavnou formou zopakujú učivo. Učebnica obsahuje charakteristické znaky slovenského etnika (zvyky a sviatočné tradície), ako aj základné geografické osobitosti Slovenska. Hovoriaca učebnica Click 2. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Témy: Family, Body, In the ZOO, On the farm, In the jungle, My house, At school, Clothes, I can do that, Seasons, Numbers (1 – 50), How do you go to school, How do you go on holiday, Fruit and vegetables, Holidays
51,25 € Pridať
44. 1K200003C - Hovoriace učebnice angličtiny pre 3. ročník
Hovoriaca učebnica angličtiny pre žiakov 3. ročníka ZŠ (vrátane pera a pracovného zošita). Britská výslovnosť a intonácia - 2120 nahrávok, 84 strán. Rýchle porozumenie hovoreného slova. Žiaka celou učebnicou sprevádzajú postavičky, ktoré kontextuálne používajú príslušnú slovnú zásobu a jazykové štruktúry. Množstvo zaujímavých úloh, ako aj rôzne jazykové hry umožňujú žiakovi hravou formou aplikovať slovnú zásobu a jazykové štruktúry. Hovoriaca učebnica Click 3. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Témy: Greetings, My family, Days of the week, Time, Weather, A human body, Farm, The ZOO, Alphabet, My house, My room, Classroom instructions, Sports and activities, Months of the year
51,26 € Pridať
45. 1K200004C - Hovoriace učebnice angličtiny pre 4. ročník
Učebnica (vrátane pera a pracovného zošita) je koncipovaná ako dobrodružný príbeh detí, ktoré zároveň reprezentujú rôzne krajiny sveta. Príslušná slovná zásoba a jazykové štruktúry sú vsadené do kontextu podľa tematických okruhov. Učebnica obsahuje aj množstvo diktátov, ktoré slúžia na precvičovanie riadeného písania žiakov mladšieho školského veku. Hovoriaca učebnica Click 4. Interactive English má spolu aj s pracovným zošitom odporúčaciu doložku ministerstva školstva. Témy: Welcome to Slovakia, Personal information, The body, Health, The Kingdom story, The Castle school, In the classroom, Jobs, Food and drinks, In a restaurant, Sports, Activities, My free time, Hobbies, Birthday party, Clothes and fashion, Bratislava, Phone calls, Writing emails
51,22 € Pridať
46. 9610X604 - Mozaik TEACHER SK5

Používateľská licencia, ktorá umožňuje jednému učiteľovi používanie mozaBooku aj mozaWebu na niekoľkých zariadeniach.

Plný prístup k interaktívnemu obsahu (3D scénky, vzdelávacie videá) a vzdelávacím aplikáciám v mozaBooku a na mozaWebe.

mozaBook + mozaWeb
1 učiteľ, niekoľko zariadení
Používateľská licencia umožňuje používateľovi prihlásenie na rôznych zariadeniach (počítači, interaktívnej tabuli, notebooku, tablete alebo mobile), a to pomocou používateľského mena a hesla. Používateľ môže využívať mozaBook aj mozaWeb, ale v rovnakom čase môže byť prihlásený iba na jednom zariadení. Tento typ licencie sa odporúča vtedy, keď používatelia pracujú na vlastných zariadeniach, alebo chcú mať prístup k Mozaik platforme z viacerých zariadení.

328,61 € Pridať
47. 9610X805 - mozaBook CLASSROOM SK5

Licencia na prepojenie s interaktívnou tabuľou.

mozaBook môže na tej istej tabuli používať nezávisle od seba niekoľko učiteľov a žiakov. Každý používateľ má prístup k celému interaktívnemu obsahu (3D, vzdelávacie videá, digitálne lekcie) a všetkým aplikáciám určeným na rozvoj schopností, ilustrácie a pokusy.

mozaBook
niekoľko žiakov, 1 zariadenie
mozaBook Windows

Učitelia

majú prístup k vlastným digitálnym učebniciam a 20 zväzkom 3D knižnej série
môžu zadávať interaktívne domáce úlohy a spustiť prácu na hodine
môžu si stiahnuť interaktívny obsah kníh, ktorý možno potom používať aj bez prístupu na internet
môžu vytvoriť z PDF vlastné digitálne učebnice
môžu ilustrovať a dopĺňať knihy
Učitelia a žiaci

môžu otvoriť všetky interaktívne obsahy (3D, vzdelávacie videá, digitálne lekcie)
môžu používať všetky aplikácie určené na rozvoj schopností, ilustrácie a pokusy
môžu pripravovať interaktívne zošity a prezentácie

489,40 € Pridať
48. 9610X821 - mozaBook SCHOOL-LAB SK5

Licencia určená pre zariadenie, ktorá umožňuje viacerým žiakom používanie mozaBooku na rovnakom zariadení.

Interaktívny obsah (3D modely, vzdelávacie videá) ku každému predmetu a pre každú vekovú kategóriu.

mozaBook
niekoľko žiakov, 1 zariadenie
Licencia určená pre zariadenie umožňuje používanie softvéru na danom zariadení neobmedzenému počtu používateľov. V tomto prípade používatelia nemusia mať vlastné licencie. Tento typ licencie sa odporúča vtedy, keď rovnaké zariadenie používa niekoľko učiteľov alebo žiakov. V tomto prípade licenciu musí mať iba zariadenie, a to bez ohľadu na to, koľko učiteľov alebo žiakov ho používa.

162,12 € Pridať